Szkolny Związek Sportowy w Będzinie 

Dzisiaj piątek, 19 kwietnia 2024 r.

Nie jesteś zalogowany..
Witamy Gościa
2023-10-12
» Kalendarz rozgrywek 2023/2024!

Wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2023/2024.

Administrator

2022-10-06
» Kalendarz rozgrywek 2022/2023!

Wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2022/2023.

Administrator

2019-11-07
» Kalendarz rozgrywek 2019/2020!

Jak co roku, wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2019/2020.

AdministratorStatut Szkolnego Zwi±zku Sportowego

Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany przyjęte na Nadzwyczajnym Miejskim Zjeździe Szkolnego Związku Sportowego w dniu 18 września 2012 r.

Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolną, powszechną i samorządną organizacją sportowo-wychowawczą uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Szkolny Związek Sportowy:

 1. rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 2. jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
 3. uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska,
 4. może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa, osób prawnych i fizycznych, które są zgodne z celami statutowymi Związku,
 5. podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. a w szczególności tych dzieci i młodzieży - w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego,
 6. działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

» ROZDZIAŁ I: Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.


§ 1.

Organizacja nosi nazwę "Szkolny Związek Sportowy" - w skrócie SZS, zwany dalej "Związkiem".

§ 2.

Terenem działania Związku jest miasto Będzin.

§ 3.

SZS jest organizacją o celach nie zarobkowych.

§ 4.

Związek może być członkiem powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5.

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6.

1. Godłem Związku jest gryf koloru białego umieszczony na okrągłej czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są w czerwonym kolorze litery "SZS".

2. Flagą Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami czerwonym - żółtym - czerwonym biegnącymi podłużnie w dolnej części flagi W górnej części flagi znajduje się godło Związku.

§ 7.

1. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

3. Związek nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi,
 2. przekazywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 3 pkt l.

5. Do osób bliskich, o których mowa w ust. l, zalicza się:

 1. współmałżonka,
 2. krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
 3. powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
 4. osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych.


» ROZDZIAŁ II: Cele i środki działania.


§ 8.

Celem Związku jest:

 1. realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,
 4. rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej,
 5. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia.
§ 9.

1. Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży i dorosłych - w szczególności wychowawców, nauczycieli i rodziców w dziedzinie:

 1. krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,
 2. wdrażania higienicznego trybu życia,
 3. popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
 4. reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
 5. programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym,
 6. stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
 7. programowania i organizowania szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy v zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
 8. organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży,
 9. organizowania imprez i zawodów sportowych,
 10. programowania i organizowania obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,
 11. działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzania bazy,
 12. inicjowania badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży,
 13. współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 14. prowadzenia działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 15. wydawania wydawnictw kierowanych do liderów promocji zdrowia, nauczycieli wychowania fizycznego, uczniów, lekarzy i pielęgniarek oraz stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się kulturą zdrowotną i fizyczną,
 16. integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej,
 17. doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Związek może, dla wspomagania realizacji swych celów powoływać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanawiać specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowawców, trenerów i działaczy.


» ROZDZIAŁ III: Członkowie związku, ich prawa i obowiązki.


§ 10.

Członkowie Związku dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§ 11.

Członkami zwyczajnymi Związku są nauczyciele wychowania fizycznego szkół będzińskich realizujący cele i zadania Szkolnego Związku Sportowego.

§ 12.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.

§ 13.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.

§ 14.

1. Osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży może być nadana godność Członka Honorowego Związku.

2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd.

3. Prezesowi Związku za wybitne wszechstronne osiągnięcia, może być nadany Tytuł Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego w Będzinie.

4. Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Zjazd.

§ 15.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
 3. uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
 4. otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,
 5. uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych organizowanych przez Związek.
§ 16.

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 17.

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 3. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,
§ 18.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych bez czynnego prawa wyborczego.

§ 19.

Członkostwo Związku ustaje wskutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,
 2. rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 4. rozwiązania się Związku.
§ 20.

Członkom zwyczajnym oraz działaczom i wolontariuszom Związku za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwały ustne lub pisemne,
 2. nagrody,
 3. dyplomy i odznaki honorowe.
§ 21.

W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane następujące kary:

 1. upomnienie ustne,
 2. upomnienie pisemne,
 3. pozbawienie członkostwa przez skreślenie,
 4. pozbawienie członkostwa przez wykluczenie.

» ROZDZIAŁ IV: Władze naczelne związku.


§ 22.

1. Władzami naczelnymi Związku są:

 1. Zjazd walny,
 2. Zarząd Miejski,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

3. Członkowie władz naczelnych pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Miejskiego Związku.

4. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.

5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD MIEJSKI

§ 23.

Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Miejski.

§ 24.

1. Zarząd Miejski składa się z 3 do 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym. Zarząd Miejski wybiera prezesa, sekretarza.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu Miejskiego Związku należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Miejskiego Zjazdu Delegatów,
 3. kierowanie całokształtem działalności Związku we współdziałaniu z Wojewódzkimi Szkolnymi Związkami Sportowymi,
 4. uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Miejskiego Związku,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu Miejskiego Związku,
 6. powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
 7. składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Komisji Rewizyjnej,
 8. przyjmowanie informacji o działalności Prezydium.
§ 26.

Zarząd Miejski odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27.

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Miejski Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zjazd w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zjazdu. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Miejski Zjazd Delegatów.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

§ 29.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Miejskiego Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 2. składanie na Miejskim Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych.

2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Miejskiego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Związkiem,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

KOOPTACJA WŁADZ

§ 30.

W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawa kooptacji.


» ROZDZIAŁ V: Jednostki organizacyjne związku.


§ 31.

W ramach Związku mogą funkcjonować Szkolne Kluby Sportowe.


» ROZDZIAŁ VI: Majątek i fundusze związku.


§ 32.

Na majątek Związku składają się dotacje, darowizny, subwencje.


» ROZDZIAŁ VII: Zmiana statutu i rozwiązanie związku.


§ 33.

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Miejskiego Zjazdu Delegatów przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 34.

1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Miejskiego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

3.Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.


Tekst według: Zarząd Miejski SZS / www.szs.pl