Szkolny Związek Sportowy w Będzinie 

Dzisiaj wtorek, 30 listopada 2021 r.

Nie jesteś zalogowany..
Witamy Gościa
2019-11-07
» Kalendarz rozgrywek 2019/2020!

Jak co roku, wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2019/2020.

Administrator

2018-10-10
» Kalendarz rozgrywek 2018/2019!

Już wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2018/2019.

Administrator

2017-10-19
» Nowy rok szkolny 2017/2018!

Witamy w serwisie internetowym Szkolnego Związku Sportowego..

AdministratorStatut Szkolnego Zwi±zku Sportowego

Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany przyjęte na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Szkolnego Związku Sportowego w dniu 8 grudnia 2003 r.

Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Szkolny Związek Sportowy:

 1. rozwija kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 2. jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
 3. uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska,
 4. może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa, osób prawnych i fizycznych, które są zgodne z celami statutowymi Związku,
 5. podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. a w szczególności tych dzieci i młodzieży - w tym osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego,
 6. działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

» ROZDZIAŁ I: Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.


§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Szkolny Związek Sportowy" - w skrócie SZS, zwany dalej "Związkiem".

§ 2.

Terenom działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

1. SZS jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanych i posiada osobowość prawną.

2. SZS jest organizacją o celach nie zarobkowych.

§ 4.

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5.

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6.

1. Godłem Związku jest gryf koloru białego umieszczony na okrągłej czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są w czerwonym kolorze litery "SZS".

2. Flagą Związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami czerwonym - żółtym - czerwonym biegnącymi podłużnie w dolnej części flagi W górnej części flagi znajduje się godło Związku.

§ 7.

Związek posiada sztandar. Sztandar Związku ma wymiary : 125 cm x 125 cm i następujący wzór: strona prawa /główna/ orzeł haftowany srebrny na czerwonym tle zwrócony do drzewca i napis "Nauka i Sport Ojczyźnie", strona lewa: gryf SZS na tle barw SZS biało - czerwono - żółtym oraz napis : Szkolny Związek Sportowy.

§ 8.

1. Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

3. Związek nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi,
 2. przekazywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 3 pkt l.

5. Do osób bliskich, o których mowa w ust. l, zalicza się:

 1. współmałżonka,
 2. krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
 3. powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
 4. osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Związek może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze oraz swoich członków, którym może także powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych.


» ROZDZIAŁ II: Cele i środki działania.


§ 9.

Celem Związku jest:

 1. realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,
 4. rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej,
 5. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia.
§ 10.

1. Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży i dorosłych - w szczególności wychowawców, nauczycieli i rodziców w dziedzinie:

 1. krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,
 2. wdrażania higienicznego trybu życia,
 3. popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
 4. reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
 5. programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym,
 6. stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
 7. programowania i organizowania szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy v zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
 8. organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży,
 9. organizowania imprez i zawodów sportowych,
 10. programowania i organizowania obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,
 11. działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzania bazy,
 12. inicjowania badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży,
 13. współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 14. prowadzenia działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 15. wydawania wydawnictw kierowanych do liderów promocji zdrowia, nauczycieli wychowania fizycznego, uczniów, lekarzy i pielęgniarek oraz stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się kulturą zdrowotną i fizyczną,
 16. integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej,
 17. doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Związek może, dla wspomagania realizacji swych celów powoływać Radę Przyjaciół Sportu Szkolnego i odpowiednie komisje problemowe oraz ustanawiać specjalne nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wychowawców, trenerów i działaczy.


» ROZDZIAŁ III: Członkowie związku, ich prawa i obowiązki.


§ 11.

Członkowie Związku dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§ 12.

1. Członkami zwyczajnymi Związku są Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe realizujące cele i zadania Szkolnego Związku Sportowego.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być inne organizacje posiadające osobowość prawną, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami SZS.

§ 13.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.

§ 14.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuj Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.

§ 15.

1. Osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży może być nadana godność Członka Honorowego Związku.

2. Godność Członka Honorowego Związku nadaje Zjazd.

3. Prezesowi Związku za wybitne wszechstronne osiągnięcia, może być nadany Tytuł Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego.

4. Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Zjazd.

§ 16.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Krajowym Zjeździe Delegatów,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
 3. uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku,
 4. otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,
 5. uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych organizowanych przez Związek.
§ 17.

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 18.

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
 3. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku,
 4. opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu.
§ 19.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych bez czynnego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Prezes honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego bez czynnego prawa wyborczego. Prezes honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 20.

Członkostwo Związku ustaje wskutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku,
 2. rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 4. rozwiązania się Związku.
§ 21.

Członkom zwyczajnym oraz działaczom i wolontariuszom Związku za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwały ustne lub pisemne,
 2. nagrody,
 3. dyplomy i odznaki honorowe.
§ 22.

W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane następujące kary:

 1. upomnienie ustne,
 2. upomnienie pisemne,
 3. pozbawienie członkostwa przez skreślenie,
 4. pozbawienie członkostwa przez wykluczenie.

» ROZDZIAŁ IV: Władze naczelne związku.


§ 23.

1. Władzami naczelnymi Związku są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

3. Członkowie władz naczelnych pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Głównego Związku.

4. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.

5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 24.

Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny Związku.

§ 25.

1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata przez Zarząd Główny Związku.

3. Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 26.

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny Związku na podstawie:

 1. uchwały poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatów,
 2. uchwały Zarządu Głównego Związku,
 3. wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 liczby Zarządów Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołany.

3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatom powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§ 27.

1. W Krajowym Zwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach oraz członkowie ustępujących władz naczelnych Związku.

2. W Krajowym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, uczestnicy poprzedniego Zjazdu Zwyczajnego a w przypadku wygaśnięcia mandatu (śmierć delegata, utrata praw publicznych) lub niemożności wzięcia udziału w Zjeździe z przyczyn niezależnych od delegata, na jego miejsce może być wybrany inny delegat przez Zarząd zainteresowanego Wojewódzkiego SZS - zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Główny.

3. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

4. Zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ustala Zarząd Główny

§ 28.

W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. Prezes Honorowy Związku,
 2. członkowie honorowi,
 3. przedstawiciele członków wspierających,
 4. osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
§ 29.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należą:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności Związku,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek łownej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. nadawanie godności Honorowego Członka Szkolnego Związku Sportowego,
 6. nadanie Tytułu Honorowego Prezesa Szkolnego Związku Sportowego,
 7. wybranie Prezesa Szkolnego Związku Sportowego,
 8. uchwalanie zmian w statucie Związku,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku,
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd Główny, Główną Komisje Rewizyjną.
§ 30.

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez wzglądu na liczbę obecnych.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 31.

Władzą Związku między Zjazdami jest Zarząd Główny.

§ 32.

1. Zarząd Główny składa się z 21 - 25 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Liczbę członków Zarządu Głównego na daną kadencją ustala każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 33.

Do kompetencji Zarządu Głównego Związku należy:

 1. reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. kierowanie całokształtem działalności Związku we współdziałaniu z Wojewódzkimi Szkolnymi Związkami Sportowymi,
 4. uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Głównego Związku,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego Związku,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
 8. składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Głównej Komisji Rewizyjnej,
 9. przyjmowanie informacji o działalności Prezydium.
§ 34.

Zarząd Główny odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 35.

1. Zarząd Główny wybiera Prezydium w składzie 7-9 członków.

2. W skład Prezydium wchodzą : Prezes wybrany przez Zjazd oraz 2-3 Wiceprezesów. Sekretarz Generalny oraz 3-5 członków wybieranych przez Zarząd Główny Związku, ze swego składu.

3. Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego.

4. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

5. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz na 8 tygodni.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 36.

Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów do kontroli działalności Związku.

§ 37.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 członków wybieranych przez Zjazd w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zjazdu. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

§ 38.

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Głównego Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 2. składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. żądanie od Zarządu Głównego, Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 5. współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych.

2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Związkiem,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w odpowiednich przepisach ustawowych o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

KOOPTACJA WŁADZ

§ 39.

1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawa kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie mogą przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


» ROZDZIAŁ V: Jednostki organizacyjne związku.


§ 40.

W ramach Związku mogą funkcjonować:

 1. w województwach - Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe,
 2. w powiatach - Powiatowe Szkolne Związki Sportowe,
 3. w gminach - Gminne Szkolne Związki Sportowe.
 4. w gminach i powiatach członkami zwyczajnymi tych związków mogą być: Uczniowskie Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe. 2. W ramach Związku mogą funkcjonować jednostki regulaminowe: Powiatowe Szkolne Związki Sportowe, Gminne Szkolne Związki Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe i inne.

» ROZDZIAŁ VI: Majątek i fundusze związku.


§ 41.

1. Na majątek Związku składają się:

 1. ruchomości,
 2. nieruchomości,
 3. fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
 3. dotacje, darowizny, subwencje,
 4. indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych,
 5. dochody z działalności gospodarczej Związku prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 42.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza Generalnego.

§ 43.

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarządu Głównego Związku.


» ROZDZIAŁ VII: Zmiana statutu i rozwiązanie związku.


§ 44.

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 45.

1. Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie jego majątku.

3.Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.


Tekst według: Zarząd Główny SZS / www.szs.pl